App icon

Quân Sư Liên Minh Tam Quốc
Nhà phát hành VNG

Chiến Dịch Lịch Sử

Chiến Dịch Lịch Sử là một tính năng vô cùng đặc biệt và chỉ có ở Quân Sư Liên Minh. Khi vào hoạt động, Chúa Công sẽ được tham gia vào các sự kiện lịch sử quan trọng của Tam Quốc với các trận đánh lớn như: Tương Phàn Chiến, Hán Trung Chiến, Trận Di Lăng, …
Chúa Công sẽ được cùng Lưu Bị, Tào Tháo, … điều binh khiển tướng chinh phạt thiên hạ. Ở mỗi chiến dịch, Chúa Công sẽ sát cánh với các chư hầu khác nhau qua đó sẽ giúp Chúa Công cảm nhận lịch sử, hoà mình vào thế cuộc, nắm bắt vận mệnh và tạo nên thời đại Tam Quốc của riêng mình!
Hoàn thành các chiến dịch, Chúa Công sẽ nhận được các rương thưởng và lệnh bài. Sử dụng lệnh bài để đổi trang bị tướng cực kỳ giá trị.
App icon

Quân Sư Liên Minh Tam Quốc

Cài đặtTải game trên App StoreTải game trên Google Play