Chuỗi Sự Kiện Khai Mở Máy Chủ

Đăng Nhập Nhận Tướng Cam

ĐĂNG NHẬP 7 NGÀY - NHẬN NGAY TƯỚNG CAM
Trong 7 ngày đầu tiên khai mở máy chủ, chỉ cần các Chúa Công đăng nhập đều đặn mỗi ngày sẽ nhận được những phần quà cực giá trị như: tướng Tư Mã Ý, Kim Cương và đặc biệt là đủ 7 ngày sẽ nhận được Nữ Quân Sư - Khổng Minh cực chất!
✦Thời gian: 7 ngày kể từ ngày mở server
✦Nội dung: khi tích luỹ đăng nhập đủ 2 ngày sẽ nhận tướng Tím - Tư Mã Ý, đủ 7 ngày sẽ nhận được tướng Cam - Khổng Minh
✦Phần thưởng:
Đăng Nhập Phần Thưởng Số Lượng
Ngày 1 Ngọc Lam Điền 20
Ngày 2 Tướng Tư Mã Ý 1
Ngày 3 Linh Thú Đơn 10
Ngày 4 Ngọc Lam Điền 200
Ngày 5 Đá Bạo Lv3 1
Ngày 6 Kim Cương 500
Ngày 7 Tướng Khổng Minh 1