Chuỗi Sự Kiện Khai Mở Máy Chủ

Nạp Hoàn Trả

Nạp Hoàn Trả là sự kiện mang lại cho các Chúa Công cực nhiều vật phẩm giá trị, chỉ cần Chúa Công nạp tích luỹ đủ các mốc sẽ nhận được quà.

NẠP HOÀN TRẢ (1)

✦Thời gian: bắt đầu từ ngày khai mở máy chủ và kết thúc sau 3 ngày
✦Nội dung: tích luỹ đủ mốc sẽ nhận thưởng

NẠP HOÀN TRẢ (2)

✦Thời gian: bắt đầu từ ngày thứ 4 của máy chủ và kết thúc sau 4 ngày
✦Nội dung: tích luỹ đủ mốc sẽ nhận thưởng