Chuỗi Sự Kiện Khai Mở Máy Chủ

Quỹ Phúc Lợi

QUỸ PHÚC LỢI
Quỹ đầu tư trưởng thành sẽ là cơ hội cho các Chúa Công chỉ cần đầu tư 1 lần và nhận Kim Cương dài hạn. Nạp 1 được 12, nhanh tay kẻo lỡ!
✦Thời gian: mở khi tạo nhân vật


✦Nội dung: 
quà được bán ở mục Sự Kiện. Khi mua xong gói sẽ nhận 1360 Kim Cương, mỗi lần đạt các mốc level sẽ được nhận thêm Kim Cương. Nhận tối đa 6.800 Kim Cương
✦Phần thưởng: 
Điều kiện Phần Thưởng
Mua gói 1.360 Kim Cương
Đạt Lv20 300 Kim Cương
Đạt Lv30 300 Kim Cương
Đạt Lv35 400 Kim Cương
Đạt Lv39 400 Kim Cương
Đạt Lv45 600 Kim Cương
Đạt Lv48 600 Kim Cương
Đạt Lv53 600 Kim Cương
Đạt Lv58 800 Kim Cương
Đạt Lv70 800 Kim Cương
Đạt Lv80 1.000 Kim Cương
Đạt Lv85 1.000 Kim Cương