Chuỗi Sự Kiện Khai Mở Máy Chủ

Sự Kiện Đua TopĐUA TOP LỰC CHIẾN

✦Thời gian: 7 ngày kể từ ngày mở server
✦Nội dung: Khi kết thúc sự kiện, căn cứ vào BXH lực chiến ingame, Top 10 Lực Chiến của máy chủ sẽ nhận được phần thưởng.
✦Phần thưởng: 
Top Phần thưởng
1 10.000 Kim Cương
2 5.000 Kim Cương
3 3.000 Kim Cương
4-10 1.000 Kim Cương
11-100 500 Kim Cương
✦Lưu ý: phần thưởng được phát qua thư

ĐUA TOP ĐẲNG CẤP
✦Thời gian: 7 ngày kể từ ngày mở server
✦Nội dung: Khi kết thúc sự kiện, căn cứ vào BXH cấp ingame, Top 10 Cấp của máy chủ sẽ nhận được phần thưởng.
✦Phần thưởng: 
Top Phần thưởng
1 5.000 Kim Cương
2 3.000 Kim Cương
3 2.000 Kim Cương
4-10 1.000 Kim Cương
11-100 500 Kim Cương
✦Lưu ý: phần thưởng được phát qua thư

ĐUA TOP QUÂN ĐOÀN
✦Thời gian: 14 ngày kể từ ngày mở server
✦Nội dung: Khi kết thúc sự kiện, căn cứ vào BXH Quân Đoàn ingame, tất cả thành viên Quân Đoàn thuộc top 3 của máy chủ sẽ nhận được phần thưởng.
✦Phần thưởng: 
Top Phần thưởng
1 1.000 Kim Cương
2 500 Kim Cương
3 200 Kim Cương
✦Lưu ý: phần thưởng được phát qua thư