Chuỗi Sự Kiện Khai Mở Máy Chủ

Túi Giá Trị

Các loại ngọc hiếm như Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ và Thanh Long sẽ xuất hiện tại Túi Giá Trị. Khi sở hữu những loại đá này, Chúa Công có thể nâng cấp Quan Ấn để nâng cao lực chiến.

✦Thời gian: bắt đầu từ ngày thứ 6 của máy chủ mới và kéo dài 48 giờ
✦Nội dung: gói quà được bán ở mục Sự Kiện


✦Phần thưởng:

Phần thưởng Số lượng
Ngọc Chu Tước 1000
Ngọc Huyền Vũ 1000
Ngọc Thanh Long 1000
Ngọc Bạch Hổ 1000
Vé tìm kho báu 1
Vé đổi đá hồn 10