Chuỗi Sự Kiện Liên Thông Máy Chủ

[Sự Kiện] Quân Đoàn So Tài

Sau khi gộp server hoàn tất, sự kiện Quân Đoàn So Tài sẽ được diễn ra, các vị Chúa Công sẽ phải đấu tranh với các Quân Đoàn khác để nhận được những phần thưởng giá trị!
✦Tăng Thế Lực:
Quân Đoàn đạt đủ điểm thế lực, các thành viên trong Quân Đoàn sẽ được nhận những phần thưởng tương ứng
✦Phần thưởng:
-Tư Chất Đơn
-Ngọc Lam Điền (tinh)
-Ngọc Chu Tước, Ngọc Huyền VũCướp Huyện:
Quân Đoàn khi chiếm được số lượng Huyện yêu cầu, các thành viên trong Quân Đoàn sẽ được nhận những phần thưởng tương ứng
✦Phần thưởng:
-Đá Sinh Lực
-Đá Phòng Thủ
-Đá Luyện-Cam
✦Tranh Ấp:
Quân Đoàn khi chiếm được số lượng Ấp yêu cầu, các thành viên trong Quân Đoàn sẽ được nhận những phần thưởng tương ứng
✦Phần thưởng:
-Kim Cương
-Rương Kỹ Năng
-Đá Kỹ Năng✦Tranh Đoạt:

Quân Đoàn khi chiếm được số lượng Ấp yêu cầu, các thành viên trong Quân Đoàn sẽ được nhận những phần thưởng tương ứng
✦Phần thưởng:
-Kim Cương
-Linh Thú Đơn
-Hồn Thú Cưỡi