Background information in vietnamese

If background information or explanation of a Bible expression is needed, Insight on the Scriptures may provide it.

You watching: Background information in vietnamese


Nếu buộc phải thêm chi tiết hoặc lý giải thành ngữ Kinh Thánh, rất có thể dùng sách Insight on the Scriptures.
(b) Give sầu an example of how background information may reveal lessons that are not immediately obvious.
(b) Hãy nêu ví dụ cho biết thêm thông tin về bối cảnh rất có thể bật mý gần như bài học kinh nghiệm rất khó nhận biết ngay.
This background information throws light on Jesus’ washing of his disciples’ feet during his last Passover with them.
Thông tin này giúp họ gọi vấn đề Chúa Giê-su rửa chân cho các đồ đệ Lúc ngài dự Lễ Vượt Qua sau cùng với họ.
The commentary and background information provides additional quotations & explanations of historical context or scripture passages.
Thông tin về phần phản hồi với kiến thức hỗ trợ thêm hầu như lời trích dẫn cùng phân tích và lý giải về bối cảnh lịch sử dân tộc hoặc các đoạn thánh thỏng.
Many of the chapters contain informative sầu boxes that offer background information about people, places, or events.

See more: Cách Hiện Cột Ẩn Trong Excel Vô Cùng Đơn Giản, Cách Ẩn Và Hiện Các Hàng Trong Excel


Dĩ nhiên, trường hợp học viên không nắm rõ một trong những điểm, chúng ta cũng có thể ôn lại những đặc điểm đó tuy vậy không nên ôn lại tổng thể sách.
will mô tả interesting background information that sheds light on the meaning of selected Bible accounts.
Các thông tin về bối cảnh như vậy có thể giúp chúng ta nhận ra hầu như bài học kinh nghiệm không dễ nhận ra ngay lập tức.
* Commentary và background information và supplemental teaching ideas (these may not be in every lesson)
* Thông tin về phần comment với loài kiến thức cùng ý kiến đào tạo bổ sung (rất nhiều vấn đề này có thể không ở trong mỗi bài học)
It expands on the events of the anime & gives greater background information on the battle against chiropterans.
Nó mở rộng những sự khiếu nại của anime với các thông tin nền lớn hơn của trận chiến chống lại chiropterans .
Insight on the Scriptures provides a wealth of background information on people, places, & qualities mentioned in the Bible.
Sách Insight on the Scriptures (Thông hiểu Kinh Thánh) cung ứng một kho tài liệu thiết yếu về fan ta, nơi chốn, với những đức tính mà lại Kinc Thánh nhắc.
Oftentimes, considering the context of a Bible account or some background information can help us to lớn put things into perspective sầu.

See more: Hướng Dẫn Cách Đổi Tên Người Dùng Trên Facebook ? Hướng Dẫn Cách Đổi Tên Người Dùng Trên Điện Thoại


Thường thường, cẩn thận văn uống chình ảnh của lời tường thuật trong Kinch Thánh hoặc để mắt tới một vài ba chi tiết về bối cảnh có thể góp bọn họ thừa nhận thức đúng đắn mối tương quan thân những sự việc.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M