Bài tập modal verb hay gặp nhất

Động từ ktiết thiếu là một trong những phần đặc biệt trong kết cấu của một câu giờ Anh. Mỗi rượu cồn từ bỏ ktiết thiếu thốn sẽ sở hữu được phương pháp thực hiện khác nhau. Dưới đấy là tổng phù hợp của quansulienminh.vn về bài tập về hễ từ bỏ khuyết thiếu hụt trong tiếng Anh cùng bao gồm đáp án cụ thể để chúng ta kiểm tra lại bài bác làm của chính bản thân mình.

You watching: Bài tập modal verb hay gặp nhất


I. Lý tngày tiết về hễ từ kngày tiết thiếu hụt

1. Khái niệm cồn từ ktiết thiếu thốn

Modal verbs được xem là động từ bỏ bất phép tắc với dùng làm bổ nghĩa mang đến động trường đoản cú thiết yếu vào câu, cho nên, sau modal verbs, rượu cồn trường đoản cú bao gồm thường giữ nguyên ko chia.

*
Trợ cồn từ bỏ kmáu thiếu

Các hễ từ kngày tiết thiếu hụt được thực hiện nhiều độc nhất vô nhị hiện giờ là Can, Will, May, Should, Must, Used khổng lồ. Chúng ta thuộc khám phá về từng từ bỏ này cùng với giải pháp sử dụng riêng.

Modal verbs được thực hiện biểu đạt mục đích với ngữ nghĩa của câu, bao hàm năng lực, sự có thể chấp nhận được, đề xuất, quan trọng, dự đân oán, tận hưởng,… .

2. đặc điểm của rượu cồn tự kngày tiết thiếu

Không thêm “-s”, “-ed”, “-ing”, vào sau cồn tự khuyết thiếu hụt.Động trường đoản cú kmáu thiếu ko bắt buộc phân tách ở ngôi sản phẩm công nghệ 3 như các đụng từ bỏ không giống. Ở trường hợp nào thì cũng giữ nguyên, không hẳn phân chia.Được thực hiện cùng với đều mục tiêu khác nhau của tín đồ nói.Không gồm hình thức cồn trường đoản cú nguim thể tốt phân từ nhì, bất quy tắc.Động từ bỏ chủ yếu đi cùng với hễ trường đoản cú khuyết thiếu thốn ko phân tách, ở dạng nguyên ổn thể cùng tất cả “to” hoặc ko.Trong các thắc mắc, thắc mắc đuôi, câu che định…không nên trợ rượu cồn từ

II. Những bài tập về động tự ktiết thiếu hụt

Bài tập Động từ ktiết thiếu tất cả đáp ánlà tài liệuôn tập ngữ pháp giờ đồng hồ Anhcực kỳ bổ ích giành cho những em học sinh ôn tập với củng vắt kỹ năng và kiến thức sẽ về Cấu trúc, Cách cần sử dụng phần lớn động tự kngày tiết thiếu hiệu quả. Sau phía trên mời chúng ta cùng có tác dụng một trong những bài bác tập cơ phiên bản mang đến cải thiện nhé!

*
các bài tập luyện về hễ từ bỏ kmáu thiếu

bài tập 1

Điền trợ rượu cồn từ phù hợp vào địa điểm trống

Can – may– must – should–ought khổng lồ – might – will – couldn’t

You ……………………… tell me the truth for your own good.I ……………………… find my shoes anywhere.We ……………………… arrive sầu on time or else we will be in trouble.He ……………………… shoot the basketball at the ryên.……………………… you let me know the time?They ……………………… not be trustworthy enough.…………………….. you please pass the salt?We ……………………… prepare for the big exam.

bài tập 2

Chọn tự ưa thích hợp

You must / should / shouldn’t be 18 before you can drive in SpainYou don’t have sầu khổng lồ / mustn’t / shouldn’t go to lớn bed so late. It’s not good for you.You don’t have sầu khổng lồ / mustn’t / shouldn’t wear a school uniform in most Spanish state schools.You must / mustn’t / needn’t come. I can vì it without you.You don’t have sầu khổng lồ / must / mustn’t copy during exams.You don’t have lớn / mustn’t / shouldn’t be very tall khổng lồ play football.You must / mustn’t / needn’t be a good writer khổng lồ win the Pulitzer Prize.

các bài tập luyện 3

Sử dụng dạng khẳng định hoặc đậy định của trợ cồn tự “must” hoặc “have to” để điền vào chỗ trống


Brilliant! I ……………………… study tonight because I’ve sầu finished my exams.You ……………………… use a di động phone on a plane.You can go out, but you ……………………… be trang chính by midnight.Jo ……………………… go khổng lồ school by bus. She lives nearby.We ……………………… cook tonight. We can get a pizza.She ……………………… get up early. She’s on holiday.You ……………………… study harder or you are going to fail.You ……………………… drive faster than 1trăng tròn km/h on the motorway.

bài tập 4

Chia dạng đúng của trợ cồn trường đoản cú “must”, “mustn’t” hoặc “don’t have to” nhằm ngừng đoạn vnạp năng lượng sau

I (1)……………………… go khổng lồ school from Monday lớn Friday. We (2)……………………… wear an uniform, so I normally wear sport clothes. We (3)……………………… arrive late, & we (4)……………………… go lớn every class. In class, we (5)………………………shout, play or sing. We (6)……………………… have sầu lunch at school, so I sometimes go home page.

When school finishes, I (7)……………………… look after my little sister. When my parents come trang chủ, I (8)……………………… stay in, so I usually go out with my friends. When I get home page, I (9)……………………… do my homework. I (10)……………………… go khổng lồ bed late, except on Fridays, when I (11)……………………… go to bed before midnight.

Những bài tập 5

Chọn trợ động từ bỏ đúng

I can / can’t / might go out tonight. I’m too busy.I haven’t studied enough. I may / may not / might pass my exams.I could / couldn’t / might be here next weekover.They say it can / could not / might snow tomorrow.She can / might not / won’t be able to lớn help us. She’s not available.Can / May / Might you come lớn my party?We should run or we won’t / might not/ may miss the bus.I don’t, but I can / couldn’t / may be late.

Những bài tập 6

Chọn trợ động từ tương thích với điền vào khu vực trống

Can – could – might – ought lớn –should – may – would – must –had better – will – shall – have sầu to

……………………… you please show me the way khổng lồ train station?You ……………………… study for your math kiểm tra or you won’t vị well.If Sue wants to buy a oto this summer, she ……………………… get a part-time job.Ryan ……………………… remember his wife’s birthday this year.Tlặng ……………………… nói qua his pizza with you if you ask him nicely.I ……………………… speak Korean fluently when I was a child and we lived in Korea.I ……………………… lượt thích to buy the same bicycle that you have sầu.Even though you’re growing up, you ……………………… never stop having fun.……………………… you play the piano?I am determined that my son ……………………… go khổng lồ Harvard.The children ……………………… wake up earlier than 7:30 am. They have to at camp at 8:00 am.Nicole ……………………… visit her grandmother this weekend.

các bài tập luyện 7

Chọn lời giải đúng độc nhất để điền vào khu vực trống trong những câu sau.

See more: Nằm Mơ Thấy Người Chết Nằm Trong Quan Tài : Giải Mã Giấc Mơ Và Đánh Con Số Gì?

1. Young people ______ obey their parents.

A. must

B. may

C. will

D. ought to

2. Laura, you & the kids just have sầu dinner without waiting for me. I ______ work late today.

A. can

B. have to

C. could

D. would

3. I ______ be delighted lớn show you round the factory.

A. ought to

B. would

C. might

D. can

4. Leave early so that you ______ miss the bus.

A. didn’t

B. won’t

C. shouldn’t

D. mustn’t

5. Jenny’s engagement ring is enormous! It ______ have cost a fortune.

A. must

B. might

C. will

D. should

6. You ______ lớn write them today.

A. should

B. must

C. had

D. ought

7.Unless he runs, he______ catch the train.

A. will

B. mustn’t

C. wouldn’t

D. won’t

8. When _____you come baông xã home?

A. will

B. may

C. might

D. maybe

9. _____you

A. may

B. must

C. will

D. could.

Những bài tập 8

Viết lại những câu sau đây thế nào cho nghĩa ko đổi.

1. Perhaps Susan knows the address. (may)=> Susan______________________________________________

2. It’s possible that Joanna didn’t receive sầu my message. (might)=> Joanna ______________________________________________

3. The report must be on my desk tomorrow. (has)=> The report ______________________________________________

4. I managed khổng lồ finish all my work. (able)=> I______________________________________________

5. It was not necessary for Nancy lớn clean the flat. (didn’t)=> Nancy______________________________________________

Những bài tập 9

Trong những câu sau đây, gồm một trong những câu chính xác cùng một vài câu đựng một lỗi sai. Nếu câu đó đúng, hãy ghi “Đúng” , giả dụ câu đó không đúng, hãy search và sửa lỗi sai đó.

You must have sầu be surprised when you heard the news.You needn’t have vì chưng all this work.The window must have sầu been broken on purpose.You must tired after working so hard.One of the men may have sầu died on the mountain.You must been driving too fast.The thief must have sầu come in through the window.If he is not in the office, he must at trang chính. 

các bài tập luyện 10

Hoàn thành những câu thực hiện Can hoặc (be) able to. Sử dụng Can ví như hoàn toàn có thể, nếu như không thì áp dụng (be) able to

Gary has travelled a lot. He …… speak five sầu languages.I haven’t ……. sleep very well recently.Nicole …. drive, but she hasn’t got a car.I used to lớn …. stvà on my head, but I can’t do it now.I can’t underst& Martinn, I’ve never …. understvà hyên ổn.I can’t see you on Friday, but I …. meet you on Saturday morning.Ask Cathernine about your problem. She might …. help you.

See more: Cây Ngải Cứu Miền Nam Gọi Là Gì ? Ăn Rau Ngải Cứu Có Tác Dụng Gì

Đáp án

Đáp án bài bác tập 1shouldcouldn’tought tocanMaymightWillmustĐáp án bài bác tập 2mustshouldn’tdon’t have toneedn’tmustn’tdon’t have sầu tomustĐáp án bài xích tập 3mustmustn’tmustmustdon’t have todoesn’t have tomustmustĐáp án bài bác tập 4have todon’t have sầu tomustn’thave sầu tomustn’tdon’t have tomustdon’t have sầu tomustmustn’tmustĐáp án bài xích tập 5can’tmay notmightcanwon’tMaymaymayĐáp án bài bác tập 6Couldshouldought tohad betterwillcouldwouldwillCanwouldmustmayĐáp án bài xích tập 7 ACBBADDACĐáp án bài xích tập 8Susan may know the address.Joanmãng cầu mightn’t have received my message.The report has khổng lồ be on my desk tomorrow.I was able khổng lồ finish all my work.Nancy didn’t need lớn clean the flat.Đáp án bài bác tập 9

1. be => been2. vị => done3. Đúng4. must => must be5. Đúng6. must been => must have been7. Đúng8. must => must be

Đáp án bài bác tập 10 canbeen able to lớn canbe able tobeen able tocanbe able to

III. Link sở hữu tổng hợp bài tập về rượu cồn từ kngày tiết thiếu

Lý ttiết với 80 bài bác tập giờ Anh về đụng từ khuyết thiếu (Modal Verb)” phiên bản PDF là tài liệu mang lại chúng ta cái nhìn tổng quan liêu về đặc điểm thông thường của rượu cồn từ bỏ kngày tiết thiếu thốn, những modal verb thường chạm chán, rành mạch một số cặp cồn từ khiếm ktiết thường dễ lầm lẫn như can/be able to, must/have, should/ ought to/ had better,… Cùng cùng với đó làbài bác tập về modal verbgiúp cho bạn ôn tập kỹ năng ngữ pháp sẽ học tập.

Link thiết lập tài liệu miễn giá tiền TẠI ĐÂY

Những bài tập về hễ từ bỏ kngày tiết thiếu trong tiếng Anh tất cả bài xích tập trắc nghiệm với bài xích tập trường đoản cú luận kèm giải đáp để giúp chúng ta nắm rõ hơn về phong thái áp dụng cùng riêng biệt với từng văn cảnh cụ thể. Hy vọng nội dung bài viết của quansulienminh.vn để giúp đỡ ích mang đến câu hỏi học hành của chúng ta.