LẤY DỮ LIỆU TỪ WEB VÀO EXCEL BẰNG VBA

Anh/ chị trên diễn bọn thân mến,Em rất mong mỏi được anh/ chị gỡ rối giúp em về 2 vụ việc trong xây dựng VBA khi chạy lấy dữ liệu từ web:
vào Excel, cùng với mục đích tự động hóa lấy thông tin theo dõi container về cảng cát Lái, cung ứng việc theo dõi và quan sát thông tin sản phẩm & hàng hóa về cảng, nghành xuất nhập khẩu.* Bảng tiếp sau đây từ tệp tin Excel là kết quả chạy macro để lấy dữ liệu về thời gian, vị trí, sự kiện của từng container vào cột Container. Chi tiết như file:
* tài liệu từ web, ví như nhập bằng tay thủ công theo quá trình tra cứu tin tức container: 1- chọn khu vực cảng cat Lái, 2- nhập thông tin số container, 3- quăng quật chọn mục "chỉ vòng giao vận cuối", 4- click chọn "Tìm kiếm", 5- lấy dữ liệu tương quan (thời gian, vị trí, sự kiện) từ bỏ bảng dữ liệu.

Bạn đang xem: Lấy dữ liệu từ web vào excel bằng vba


Sub PullDataFromWeb()Dim IE As ObjectDim doc As HTMLDocumentDim lastRow As IntegerSet IE = CreateObject("InternetExplorer.Application")IE.Visible = True "hien cua so IEIE.navigate "https://eport.saigonnewport.com.vn/Pages/Common/Containers_new"Do While IE.Busy Or IE.readyState 4 "doi IE chay xongApplication.Wait DateAdd("s", 1, Now)LoopSet doc = IE.documentWith ActiveSheetlastRow = .Range("B" & .Rows.Count).End(xlUp).Row "dong cuoi cung vào cot B containerEnd WithOn Error Resume NextFor intRow = 2 to lớn lastRow "tu dong toi dongDim rng As RangeSet rng = Range("I2:I" và lastRow)For Each cell In rngIf cell.Value = "Y" ThenEnd IfNext cellIE.document.getElementById("txtItemNo_I").Value = ThisWorkbook.Sheets("Sheet1").Range("B" & intRow).Value "so contdoc.getElementById("cbSite_VI").Value = "CTL" "cang cát Lai CTLdoc.getElementById("chkInYard_I").Checked = Falsedoc.getElementById("ContentPlaceHolder2_btnSearch").Click "click SearchDo While IE.Busy Or IE.readyState 4Application.Wait DateAdd("s", 1, Now)LoopstrFindContainer = doc.getElementById("ContentPlaceHolder2_lblNotice").innerTextThisWorkbook.Sheets("Sheet1").Range("H" & intRow).Value = strFindContainerstrEventtime1 = doc.getElementById("grdContainer_DXDataRow0").Cells(0).innerTextstrEventtype1 = doc.getElementById("grdContainer_DXDataRow0").Cells(1).innerTextstrLocation1 = doc.getElementById("grdContainer_DXDataRow0").Cells(2).innerTextstrEventtime2 = doc.getElementById("grdContainer_DXDataRow1").Cells(0).innerTextstrEventtype2 = doc.getElementById("grdContainer_DXDataRow1").Cells(1).innerTextThisWorkbook.Sheets("Sheet1").Range("C" và intRow).Value = strEventtime1ThisWorkbook.Sheets("Sheet1").Range("D" & intRow).Value = strEventtype1ThisWorkbook.Sheets("Sheet1").Range("E" & intRow).Value = strLocation1ThisWorkbook.Sheets("Sheet1").Range("F" và intRow).Value = strEventtime2ThisWorkbook.Sheets("Sheet1").Range("G" & intRow).Value = strEventtype2Do While IE.Busy Or IE.readyState 4Application.Wait DateAdd("s", 1, Now)LoopNextIE.QuitSet IE = Nothing "Cleaning upSet objElement = NothingSet objCollection = NothingApplication.StatusBar = ""Application.DisplayAlerts = TrueEnd Sub
*

quansulienminh.vnAdministrator
Thành viên BQT
Bạn hoàn toàn có thể bớt chút thời gian để trình diễn lại cho dễ dàng nắm bắt không ạ?Nếu bạn không biết cách upload ảnh lên diễn đàn, bạn vui lòng tham khảo topic sau:
Bạn nên đăng nhập để xem link
.Bạn để ý phải áp dụng thẻ Code lúc viết code bên trên forum. Xin coi mục 4 trong
Bạn yêu cầu đăng nhập giúp thấy link
. Lần này tôi đã sửa lại bài viết cho bạn rồi. Chúng ta bỏ qua mục này.Bạn nên có file demo. Chúng ta cũng có thể upload tệp tin lên google drive
hoặc mediafire.com rồi dẫn links về diễn đàn.

Xem thêm: Máy Tính Không Cài Được Win 7, Máy Tính Để Bàn Có Cài Được Win 7 Không

Một nội dung bài viết trình bày dễ hiểu là một bài viết sử dụng hình minh họa trực quan. Một nội dung bài viết chỉ toàn chữ sẽ khiến cho người khác không muốn đọc.1. Trang này có phải đăng ký tài khoản không bạn?2. Mình truy cập nhưng gồm thấy mục như thế nào ghi là cảng cát Lái đâu nhỉ.
ý muốn code mang đến web thì người code cần biết cái web đó như nào. Tin tức thao tác thủ công bằng tay của bạn, ko giúp shop chúng tôi tái hiện nay được thao tác bằng tay thủ công (Tên cảng không kiếm thấy, mã Container đắn đo nhập vào đó là gì để ra dữ liệu)
. Do đó không thể hỗ trợ code được.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *