Tại sao nói giá trị thặng dư siêu ngạch là hình thức biến tướng của giá trị thặng dư tương đối

*

Chỉ kiếm tìm vào tiêu đềĐược gửi do thành viên:

Dãn bí quyết tên bởi vết phẩy.

Mới rộng ngày: Search this thread only Search this forum only Hiển thị công dụng dạng Chủ đề